GEG Power maintains the following offices.

GEG POWER ehf. – Headquarter
Tjarnargata 4
101 Reykjavik – ICELAND

GEG KE Ltd.
Corner House, 12th Floor
Kimathi/Mama Ngina Street
P.O. Box 35500-00100, Nairobi – KENYA
Phone: +254 724 822010